วารสารสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ISSN 2228-8457
Subscribe or Login

ชื่อเรื่อง: การใช้้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้แต่ง: จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์,ภรณี ศิริโชติ

Download
ภาษา
ฉบับ: ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2548
จำนวนหน้า: 12
บทคัดย่อ:
การวิิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งปัญหาการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ เคยใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และรับรู้ว่ามีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา วัตถุประสงค์ในการใช้คือ เพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน วิธีการที่นักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์คือ ค้นผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา โดยใช้เอกสารฉบับเต็มมากที่สุด ความทันสมัยของข้อมูลพบว่า นักศึกษาใช้ข้อมูลที่เป็นปีปัจจุบันมากที่สุด ความถี่ในการใช้คือ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูล คือ มากกว่า 1 ชั่วโมง ปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา พบว่า ปัญหาในด้านเนื้อหา และด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นปัญหาระดับปานกลาง ส่วนด้านการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นปัญหาระดับน้อย